Kontakt

Recepce sportovišť

+420 734 428 336

Vedoucí správy areálu Gutovka

Libor Břicháček

Ozvěte se nám

1 + 4 =

Návštěvní
a provozní řády

Návštěvní řád areálu volného času Gutovka

Vážení návštěvníci, v zájmu bezproblémového provozu areálu Vás prosíme o dodržování následujících zásad. Za dodržování těchto zásad Vám děkujeme.

 • Provozovatelem areálu je společnost PRAHA 10 – Majetková a.s.
 • Provozní doba areálu je celoročně od 7:00 do 22:00 hodin.
 • Mimo provozní dobu je vstup do areálu zakázán.
 • Vstup do prostor areálu je hlavními vstupy, je zakázán vstup přes plot.
 • Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor, které nejsou určeny veřejnosti.
 • Jednotlivé rozvrhy sportovišť jsou k dispozici v recepci areálu u obsluhy a jsou nedílnou součástí návštěvního řádu.
 • Rezervace sportovišť je prováděna v recepci areálu u obsluhy.
 • Vstup a aktivity návštěvníků areálu jsou výhradně na jejich vlastní nebezpečí.
 • Za chování nezletilých dětí ručí rodiče, zákonní zástupci a v případě organizovaných školních a volnočasových aktivit a akcí jejich doprovod. Provozovatel nepřebírá odpovědnost, spojenou s dohledem nad návštěvníky areálu.
 • Provozovatel neodpovídá za újmy na zdraví osob a škody na majetku, způsobené nezodpovědným chováním návštěvníků a porušením návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni uhradit škody jimi způsobené.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Veškeré odpadky odhazují výhradně do odpadkových košů.
 • Návštěvníci jsou povinni bez odkladu oznámit pracovníkovi recepce veškeré závady na vybavení areálu, i když je přímo nezpůsobili.
 • Každý návštěvník, který se v prostorách areálu zraní, je povinen toto ohlásit nebo zajistit ohlášení zranění pracovníkovi recepce. Povinnost ohlásit zranění jiného návštěvníka mají i ostatní přítomné osoby, pokud toho zraněný není schopen.
 • První pomoc je poskytována pracovníkem recepce a následně zdravotnickou záchrannou službou první pomoci. Lékárnička je umístěna v recepci (pokladně)areálu.
 • Je zakázáno manipulovat s elektroinstalací a používat elektrické rozvody v areálu bez prokazatelného souhlasu vedení areálu.
 • Při používání placených sportovišť se musí návštěvníci na požádání prokázat vstupenkou nebo označovací páskou po celou dobu jejich přítomnosti.
 • Soukromé kurzy na sportovištích mohou být prováděny pouze s písemným souhlasem provozovatele areálu. Provozovatel a vedoucí soukromého kurzu musí doložit povinná oprávnění pro provozování kurzu.
 • Jakékoliv další aktivity a činnosti, nesouvisející s provozem areálu, mohou návštěvníci zahájit pouze po prokazatelné dohodě s provozovatelem areálu (obchodní činnost, organizované akce třetích stran apod.).
 • Předměty, nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat do recepce, kde budou zaevidovány do knihy nálezů a ztrát.
 • Návštěvníci areálu berou na vědomí, že veřejně přístupné prostory jsou pro zvýšení jejich bezpečnosti pod stálým monitoringem kamerového systému se záznamem v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).
 • Návštěvníci areálu berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souladu s ustanoveními výše uvedeného nařízení mohou být obrazové a zvukové záznamy použity provozovatelem k propagaci areálu.
 • Další pravidla a případné výjimky z tohoto návštěvního řádu jsou uvedeny v místních provozních řádech jednotlivých sportovišť, restaurace a herních prvků, které tvoří nedílnou součást tohoto návštěvního řádu.
 • Provozovatel je oprávněn vykázat návštěvníky, kteří porušují pravidla tohoto návštěvního řádu a místních provozních řádů z prostoru areálu.
 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů všech odpovědných pracovníků provozovatele, kteří jsou v případě porušení tohoto provozního řádu oprávněni návštěvníka vykázat
 • Odpovědným pracovníkem provozovatele se rozumí recepční, pracovník údržby nebo jiná pověřená osoba provozovatelem
 • Vstupem do areálu souhlasí návštěvník s veškerými ustanoveními tohoto návštěvního řádu a zavazuje se je dodržovat.

 

V celém prostoru areálu včetně prostoru hřiště na minigolf dále platí:

 • Zákaz poškozování vybavení areálu
 • Zákaz požívání alkoholických nápojů, kouření a požívání jiných omamných látek
 • Zákaz vstupu na sportoviště a herní prvky pod vlivem alkoholických nápojů a jiných omamných látek
 • Zákaz lezení na stromy a konstrukce sportovišť, které k tomu nejsou určeny
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel, vyjma vozidel údržby a zásobování
 • Zákaz jízdy na kolech, skateboardech, koloběžkách, in-line bruslích apod. po veřejností používaných komunikacích a mimo prostory, k tomu určených
 • Zákaz vnášení a používání skleněných láhví, porcelánu a obalů z těchto materiálů na sportoviště a dětská hřiště
 • Zákaz vstupu se psy i ostatními zvířaty. Zákaz vstupu neplatí pro vodící psy
 • Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnickými výrobky všech tříd
 • Zákaz rozdělávání a udržování ohňů mimo oficiální akce, pořádané provozovatelem

 

 Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor Hl. města Prahy: 150, 112

Policie ČR: 158

Městská policie Hl. města Prahy: 156

Zdravotnická záchranná služba Hl. města Prahy: 155

Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402

Recepce areálu: 734 428 336

PROVOZNÍ ŘÁD - BEACH VOLEJBALOVÉ KURTY
 • Vstup na vlastní nebezpečí
 • Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka
 • Zákaz vstupu psů a ostatních zvířat
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou
 • Zákaz vnášení skla, porcelánu
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel, mimo zásobování
 • Za osoby mladší než 18 let ručí jejich rodiče. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad těmito osobami. Péče a dohled nad osobami mladšími 18 let je povinností výhradně jejich rodičů a doprovodu
 • Je zakázáno poškozovat vybavení kurtů
 • Odpovědným pracovníkem provozovatele se rozumí recepční, pracovník údržby nebo jiná pověřená osoba provozovatelem
 • Provoz kurtů se řídí rozvrhem hodin, který je k dispozici v recepci areálu
 • Na ploše kurtů není povolena konzumace jídla a nápojů ve skleněných obalech
 • Po dobu údržby nebo mimo provozní dobu je vstup na plochu zakázán
 • Provoz kurtů je ukončen na pokyn odpovědného pracovníka provozovatele
 • Návštěvníci mladší 15 let se v prostoru kurtů mohou pohybovat pouze pod přímým dohledem zletilé osoby, která za ně po celou dobu plně zodpovídá
 • Je zakázáno házení předmětů na plochu kurtů
 • Je zakázán vstup na plochu kurtů ve znečištěné obuvi
 • Je zakázáno lézt na ochranné sítě okolo kurtů a poškozovat je
 • Po ukončení hry musí návštěvníci uvést používaný kurt do původního stavu, tj. vrátit síť do původní polohy, pískový povrch srovnat a to včetně přilehlých postranních zón
 • Před odchodem z kurtů a vstupem do prostor šatny se musí návštěvníci pečlivě očistit od písku
 • V zimních měsících jsou návštěvníci při vstupu a odchodu důsledně zavírat vstupní dveře přetlakové haly. Při jejich netěsnosti jsou ihned povinni informovat obsluhu
 • Přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek v prostoru kurtů
 •  Každý návštěvník je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, kteří jsou v případě porušení tohoto provozního řádu oprávněni návštěvníka vykázat
PROVOZNÍ ŘÁD - IN-LINE PLOCHA PRO BRUSLENÍ
 • Vstup na vlastní nebezpečí
 • Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem
 • Vstup povolen pouze po uhrazení vstupného a s platnou vstupenkou
 • Vstupenku si návštěvník uschovává pro případnou kontrolu. Pokud při kontrole nebude návštěvník schopen prokázat se platnou vstupenkou, bude povinen na místě zaplatit vstupné
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka
 • Zákaz vstupu psů a ostatních zvířat
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou
 • Zákaz vnášení skla, porcelánu
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel, mimo zásobování
 • Je zakázáno poškozovat či znečišťovat prostory, zařízení a vybavení plochy
 • Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm
 • Na ploše není povolena konzumace jídla a nápojů
 • Za osoby mladší než 18 let ručí jejich rodiče. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad těmito osobami. Péče a dohled nad osobami mladšími 18 let je povinností výhradně jejich rodičů a doprovodu
 • Návštěvníci mladší 15 let se v prostoru hřiště mohou pohybovat pouze pod přímým dohledem zletilé osoby, která za ně po celou dobu plně zodpovídá
 • Odpovědným pracovníkem provozovatele se rozumí recepční, pracovník údržby nebo jiná pověřená osoba provozovatelem
 • Přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek v prostoru plochy
 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, kteří jsou v případě porušení tohoto provozního řádu oprávněni návštěvníka vykázat
PROVOZNÍ ŘÁD - VELKÉHO LANOVÉHO CENTRA

Vážení návštěvníci, v zájmu bezproblémového provozu areálu Vás prosíme o dodržování následujících zásad. Děkujeme Vám.

 • Provozovatelem velkého lanového centra je PRAHA 10 – Majetková, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9712 IČO: 27205703, se sídlem: Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10
 • Pohyb v prostoru velkého lanového centra mimo provozní dobu je ZAKÁZÁN!!! Provozní doba je stanovena provozovatelem.
 • Na všech aktivitách lanového parku se mohou pohybovat pouze osoby se zakoupenou platnou vstupenkou či jinak uhrazeným poplatkem. Zakoupením vstupenky účastník jednoznačně souhlasí s provozním řádem lanového parku.
 • Je zakázáno vstupovat na překážky bez vstupní instruktáže, bez povolení obsluhy parku a bez příslušné bezpečnostní výbavy. Každý účastník svým vstupem do lanového parku stvrzuje plné proškolení o pohybu a jištění na lanových překážkách a dalších aktivitách lanového parku. Pokud účastník zanedbá postup jištění, je obsluha oprávněna okamžitě ukončit pohyb účastníka na aktivitách.
 • V případě porušení provozního řádu (zejména pravidel jištění) jdou veškeré vzniklé důsledky na osobní odpovědnost účastníka. V případě úrazu vzniklého důsledkem porušení provozního řádu či zanedbáním jistících postupů, provozovatel nenese za vzniklý úraz žádnou zodpovědnost.
 • Provozovatel nezajišťuje účastníkům žádné úrazové pojištění.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za osobní věci účastníků. V centru nejsou určena žádná místa pro odkládání osobních věcí. Jízdní kola je možné zanechat v areálu na vlastní nebezpečí (doporučujeme zamknout vlastním zámkem).
 • V celém areálu lanového centra je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání jiných omamných látek. Je zakázáno absolvovat jakýkoliv program pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, vstupovat s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty, poškozovat překážky nebo vybavení lanového centra.
 • Centrum je zasazeno do lesního porostu. Při pohybu v lanovém centru pamatujte na rizika pohybu v lesním prostředí. Provozovatel nenese odpovědnost za poškození oděvů a obuvi vlivem pohybu v centru (smůla ze stromů, oděrky), při pohybu na překážkách je nutná pevná obuv.
 • Provozovatel může z důvodu změny venkovních podmínek (bouřka, déšť, silný vítr) přerušit provoz lanového centra.
 • V případě nenadálých okolností je nutné zavolat obsluhu, která zajistí bezpečný sestup účastníka z překážky.
 • V případě porušení provozního řádu bude program ihned ukončen bez nároku na vrácení vstupního poplatku.
 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, kteří jsou v případě porušení tohoto provozního řádu oprávněni návštěvníka vykázat. Odpovědným pracovníkem provozovatele se rozumí odpovědný instruktor velkého lanového centra, recepční nebo pracovník údržby velkého lanového centra

 

BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT

 • Překážky jsou postaveny ve shodě s normou ČSN EN 15567-1 a normou ČSN EN 15567-2 a procházejí každoroční revizí.
 • Všichni instruktoři jsou proškoleni vnitřními směrnicemi pro provoz aktivit v lanovém parku.
 • Používaný materiál je certifikován pro provoz lanových aktivit a prochází každoroční revizí.
 • Oblékání osobních ochranných pomůcek a vstup do lanového parku je povolen pouze pod dohledem proškoleného instruktora
 • Programu se mohou účastnit ti, kteří splňují tyto předpoklady:
  1. Minimální výška: 120 cm (pouze s doprovodem osoby starší 15 let)
  2. Minimální výška bez doprovodu: 130 cm
  3. Maximální hmotnost: 110 kg
  4. Minimální hmotnost: 30 kg
 • Programu se nesmí účastnit:
  1.  těhotné ženy
  2. osoby se srdeční vadou
  3. osoby, které prodělaly poranění páteře
  4. všechny osoby, kterým by absolvování programu dle vlastního zvážení mohlo zhoršit zdravotní stav

JAK SE PŘIPRAVIT NA LANOVÉ CENTRUM?

 • dlouhé vlasy musí být stáhnuty vzadu do culíku a schované pod čepicí, bundou, tričkem apod., aby nedošlo k zachycení do kladky
 • povolená je pouze pevná sportovní obuv (ne boty s podpatky, nazouváky apod.), která nespadne z nohy
 • volné oblečení a nevhodné doplňky (šátky, šály, kravaty) musí být upravené tak, aby nedošlo k jejich zachycení do kladky nebo jistícího zařízení
 • ze všech kapes vytáhnout obsah, který může vypadnout a zranit účastníky dole
 • sundat prstýnky, velké náušnice, náramky, řetízky – vyhnete se tak zranění, jejich zničení nebo ztrátě
 • je zakázáno házení předmětů z trasy velkého lanového centra na plochu pod ní
PROVOZNÍ ŘÁD - LEZECKÉ STĚNY
 • Vstup na vlastní nebezpečí
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka
 • Zákaz vstupu psů a ostatních zvířat
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu
 • Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou
 • Zákaz vnášení skla, porcelánu
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel, mimo zásobování
 • Za osoby mladší než 18 let ručí jejich rodiče. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad těmito osobami. Péče a dohled nad osobami mladšími 18 let je povinností výhradně jejich rodičů a doprovodu
 • Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem

LEZECKÁ STĚNA

 • Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi
 • Lezecká stěna (dále jen „stěna“) slouží výhradně pro nácvik volného lezení, pro výcvik lezení v rámci výuky tělesné výchovy a k pořádání soutěží
 • Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách.
 • Každý návštěvník je před začátkem lezení na lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu
 • Provozovatel nedoporučuje provádět volné lezení na lezecké stěně osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.
 • Zaplacením poplatku za lezení návštěvník souhlasí s provozním řádem a zásadami bezpečného lezení
 • Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny
 • Odborný dozor (dále jen „služba“): odborný dozor může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná provozovatelem
 • Všichni návštěvníci stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem
 • Volné lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku
 • Vstupenku si návštěvník uschovává pro případnou kontrolu. Pokud při kontrole nebude návštěvník schopen prokázat se platnou vstupenkou, bude povinen na místě zaplatit vstupné
 • Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět volné lezení pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18 let, který za ně po celou dobu lezení plně zodpovídá. Pokud tato osoba starší 18 let není jejich zákonným zástupcem, musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce
 • Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt, pouze pokud se prokážou platným průkazem ČHS (Český horolezecký svaz) a předloží písemný souhlas zákonného zástupce

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA LEZECKÉ STĚNY

 • Uposlechnout pokynů služby
 • Při lezení používat výhradně lezeckou obuv
 • Dodržovat zásady bezpečného lezení
 • Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz
 • Úrazy se hlásí službě a provede se zápis do Knihy úrazů a v případě potřeby je přivolán lékař. Drobná poranění je možno ošetřit na místě. Lékárnička je u služby
 • Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt, jistící prostředek či jiný technický incident nebo způsobenou škodu
 • Upozornit návštěvníka, nebo službu na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména zásad bezpečného jištění
 • Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat na lezecké stěně tyto zásady:
 • Uposlechnout pokynů služby
 • Dodržovat zásady bezpečného jištění
 • Dodržovat přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a návykových látek
 • Dodržovat zásady protipožární prevence, udržovat čistotu 
 • Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí. Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé lezecké stěně
 • Provozovatel anebo služba jsou oprávněni kdykoliv vykázat z lezeckého centra, osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného jištění) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky – a to bez nároku na vrácení vstupného.

 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ

 • Nezkušení lezci nesmí na stěně provádět lezeckou činnost bez doprovodu minimálně jednoho zkušeného lezce
 • Lezec je povinen se při lezení nechat jistit jističem a obě osoby jsou povinny k lezení využívat odpovídající vybavení – sedák, jistítko s karabinou, lano, expresky
 • Sólový trénink je zakázaný
 • Bouldering je bez jištění povolen pouze do výšky první expresky
 • Lezec je povinen při lezení cvakat všechna postupová jištění
 • Lezec je povinen navazovat se na lano osmičkovým uzlem k sedacímu úvazku
 • Zakazuje se navazovat na lano pomocí jen jedné karabiny. Dvě HMS karabiny proti sobě jsou povoleny
 • Lezec je povinen používat pouze dynamické lano o minimální délce 30 metrů
 • Při lezení s horním jištěním v převislých částech stěny musí lezec lézt na „procvakaném“ konci lana
 • Vratný bod pro lezení s horním jištěním musí být umístěn v karabině s řetězem. Pokud není vratný bod umístěn v karabině s řetězem, nesmí lezec vycvaknout poslední dvě postupová jištění
 • Na jedné cestě je zakázáno současné lezení dvou lezců
 • Do téhož jištění na stěně je zakázáno dávat více jak jedno lano
 • Pokud je ve vratné karabině některé cesty lano, je zakázáno do této cesty nastoupit
 • Dobírání v jistících bodech je zakázáno, stejně tak nácvik stavění
 • Jistič nesmí při jištění sedět ani ležet a je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění lezce a povolovat a dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu
 • Pád se jistič vždy snaží zachytit tak, aby nedošlo ke zranění lezce, ostatních návštěvníků, ani k poškození stěny, postupového jištění či horolezeckých pomůcek
 • Pády jistič vždy chytá s prokluzem, tj. Dynamicky
 • Neúměrně dlouhé pády „na efekt“ jsou zakázány
 • Je zakázáno jištění návštěvníky do 15 let a tam, kde je mezi lezcem a jističem velký váhový rozdíl a hrozilo by proto, že lehčí jistič lezce neudrží
 • K lezení se používají výhradně nainstalované chyty a struktura stěny
 • Je zakázáno lézt nebo jistit pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek, popř. jiných prostředků negativně ovlivňujících zdravotní stav nebo fyzickou kondici
 • Přestavba cest není povolena bez souhlasu konající služby
 • Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se v prostoru pod
 • Je zakázáno přelézání horní hrany stěny z jedné strany na druhou
 • Lezec má povinnost používat při lezení pouze lezeckou obuv
 • Je doporučeno používat magnézium
PROVOZNÍ ŘÁD - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ - MALÁ KOPANÁ
 • Vstup na vlastní nebezpečí
 • Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka
 • Zákaz vstupu psů a ostatních zvířat
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou
 • Zákaz vnášení skla, porcelánu
 • Užívání multifunkčního hřiště je na vlastní nebezpečí
 • Pro pohyb na hřišti je doporučena běžná sportovní obuv s bílou podrážkou. Je možné použít obuv s drobnými kolíky tzv. „turfy“
 • Uživatel multifunkčního hřiště je povinen vyhodnotit svůj zdravotní stav, své fyzické dispozice a použitou osobní výstroj v souvislosti s provozovaným sportem
 • Za případné zranění nenese provozovatel žádnou zodpovědnost
 • Za osoby mladší než 18 let ručí jejich rodiče. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad těmito osobami. Péče a dohled nad osobami mladšími 18 let je povinností výhradně jejich rodičů a doprovodu
 • Je zakázáno poškozovat vybavení hřiště
 • Odpovědným pracovníkem provozovatele se rozumí recepční, pracovník údržby nebo jiná pověřená osoba provozovatelem
 • Provoz hřiště se řídí rozvrhem hodin, který je k dispozici v recepci areálu
 • Na ploše hřiště není povolena konzumace jídla a nápojů ve skleněných obalech
 • Po dobu údržby nebo mimo provozní dobu je vstup na plochu zakázán
 • Provoz hřiště je ukončen na pokyn odpovědného pracovníka provozovatele
 • Návštěvníci mladší 15 let se v prostoru hřiště mohou pohybovat pouze pod přímým dohledem zletilé osoby, která za ně po celou dobu plně zodpovídá
 • Je zakázáno házení předmětů na plochu hřiště
 • Je zakázán vstup na plochu hřiště ve znečištěné obuvi nebo obuvi, která by povrch hřiště jakkoliv poškozovala
 • Je zakázáno lézt na ochranné sítě okolo hřiště a poškozovat je
 • Po ukončení hry musí návštěvníci uvést hřiště do původního stavu, tj. vrátit branky do původní polohy apod.
 • Před vstupem do prostor šatny si musí návštěvníci pečlivě očistit obuv
 • V zimních měsících jsou návštěvníci při vstupu a odchodu důsledně zavírat vstupní dveře přetlakové haly. Při jejich netěsnosti jsou ihned povinni informovat obsluhu
 • Přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a návykových látek
 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, kteří jsou v případě porušení tohoto provozního řádu oprávněni návštěvníka vykázat
PROVOZNÍ ŘÁD - MINIGOLF
 • Vstup na vlastní nebezpečí
 • Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka
 • Zákaz vstupu psů a ostatních zvířat
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou
 • Zákaz vnášení skla, porcelánu
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel, mimo zásobování
 • Je zakázáno poškozovat dráhy a vybavení areálu minigolfu
 • Za osoby mladší než 18 let ručí jejich rodiče. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad těmito osobami. Péče a dohled nad osobami mladšími 18 let je povinností výhradně jejich rodičů a doprovodu
 • Odpovědným pracovníkem provozovatele se rozumí recepční, pracovník údržby nebo jiná pověřená osoba provozovatelem
 • Provoz hřiště se řídí rozvrhem hodin, který je k dispozici v recepci areálu
 • Po dobu údržby nebo mimo provozní dobu je vstup na hřiště zakázán
 • Provoz hřiště je ukončen na pokyn odpovědného pracovníka provozovatele
 • Návštěvníci mladší 15 let se v prostoru hřiště mohou pohybovat pouze pod přímým dohledem zletilé osoby, která za ně po celou dobu plně zodpovídá
 • Je zakázán vstup na dráhy a herní prvky hřiště
 • Přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek
 • Přísný zákaz odhazování odpadků mimo nádoby k tomu určené
 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, kteří jsou v případě porušení tohoto provozního řádu oprávněni návštěvníka vykázat
PROVOZNÍ ŘÁD - SCIENCE FICTION TOWN

Veřejné dětské hřiště ve shodě s normou ČSN – EN 1176

 • Vstup na vlastní nebezpečí
 • Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka
 • Zákaz vstupu psů a ostatních zvířat
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou
 • Zákaz vnášení skla, porcelánu
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel, mimo zásobování
 • Je zakázáno poškozovat či znečišťovat prostory, zařízení a vybavení hřiště
 • Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm
 • Za osoby mladší než 18 let ručí jejich rodiče. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad těmito osobami. Péče a dohled nad osobami mladšími 18 let je povinností výhradně jejich rodičů a doprovodu
 • Odpovědným pracovníkem provozovatele se rozumí recepční, pracovník údržby nebo jiná pověřená osoba provozovatelem
 • Je zakázáno užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
 • V horkém počasí může být povrch kovových částí herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
 • Pokud je herní prvek a vybavení poškozený či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele
 • Přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek v prostoru hřiště
 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, kteří jsou v případě porušení tohoto provozního řádu oprávněni návštěvníka vykázat
PROVOZNÍ ŘÁD - SKATEPARK
 • Vstup na vlastní nebezpečí
 • Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s provozním řádem
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka
 • Zákaz vstupu psů a ostatních zvířat
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • Zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou
 • Zákaz vnášení skla, porcelánu
 • Zákaz vjezdu motorových vozidel, mimo zásobování
 • Je zakázáno jakkoliv poškozovat překážky nebo vybavení skateparku
 • Za osoby mladší než 18 let ručí jejich rodiče. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad těmito osobami. Péče a dohled nad osobami mladšími 18 let je povinností výhradně jejich rodičů a doprovodu
 • Odpovědným pracovníkem provozovatele se rozumí recepční, pracovník údržby nebo jiná pověřená osoba provozovatelem
 • Provoz skateparku se řídí rozvrhem hodin, který je k dispozici v recepci areálu
 • Na ploše skateparku není povolena konzumace jídla a nápojů
 • Po dobu údržby nebo mimo provozní dobu je vstup na plochu zakázán
 • Provoz skateparku je ukončen na pokyn odpovědného pracovníka provozovatele
 • Samostatný vstup na plochu je povolen osobám od 15 let věku. S osobami do 15 let věku musí být přítomen zletilý doprovod, který za ně po celou dobu plně zodpovídá
 • Je zakázáno házení předmětů na plochu
 • Osoby mladší 18 let musí být při jízdě v prostorách skateparku vybaveny pevně upevněnou ochrannou přilbou
 • Přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných látek v prostoru skateparku
 • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele, kteří jsou v případě porušení tohoto provozního řádu oprávněni návštěvníka vykázat